ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Szilvási Dániel EV (továbbiakban Szolgáltató) mint közvetítő szolgáltató tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő www.ostermelokpiaca.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának feltételeit.

A “Felhasználási Feltételeket elolvastam és elfogadom” bepipálásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az oldal Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőzően kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az oldal Felhasználóival szemben, az ezt követő szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen Általános Szerződési Feltételek mellékelte tartalmaz. Szolgáltató azonban az Őstermelők adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállal felelősséget.

 1. DEFINÍCIÓK
  1. Szolgáltató:

Szilvási Dániel EV

Név:Szilvási Dániel EV
Székhely:3399 Andornaktálya Kastélykert utca 10
Levelezési cím:3399 Andornaktálya Kastélykert utca 10
Adószám:69969401-1-30
Pénzforgalmi jelzőszám:11773391-00517238
  
 • Vásárló:

 minden önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó), és mint vásárló regisztrálhat a honlapon.

 • Őstermelő:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.Az őstermelő rendelkezik eladási, vagyis a Honlapon keresztül boltnyitási jogosultsággal is rendelkezik, mellyel ún. teljes jogú felhasználóvá válik. Ahhoz hogy valaki teljes jogú felhasználóvá válhasson, az alapadatok (név, cím, telefonszám, email cím) megadásán kívül további adatok megadása is szükséges. (bankszámlaszám, számlázási információk)

 • Őstermelő, Teljes jogú felhasználó továbbiakban együttesen Felhasználó.
  • Látogató: nem regisztrált Felhasználó, aki a Honlap egyes részeihez regisztráció nélkül is hozzáfér.
 1. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG
  1. A Honlap célja, hogy Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, a Honlapon keresztül felületet biztosítson ahhoz, hogy bárki, aki regisztrál a Honlapon és előfizetését kiegyenlíti, feltölthesse saját őstermelői tevékenysége során előállított termékeit értékesítés céljából, illetve, hogy más Felhasználó, látogató ezen termékek körét a Honlapon keresztül meg tudják vásárolni.
  2. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, az Őstermelő és a Vásárló között lezajló előzetes egyeztetéseknek megfelelően zajlik le. (lásd bővebben 6. pont.)
 2. FELELŐSSÉG
  1. Szolgáltató a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az őstermelő és a vásárló között a Honlapon keresztül. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, legalitására, és a tranzakció tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért az őstermelő és a Vásárló között kialakult vita esetén, Vásárló mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól. Továbbá az általa működtetett oldalon.
  2. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, legalitására, és a tranzakció tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért az őstermelő és a Vásárló között kialakult vita esetén, Vásárló mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.
  3. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés az ostermelokpiaca.hu-től függetlenül zajlik.
  4. Az őstermelő által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Őstermelő tartozik felelősséggel. Őstermelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Honlapon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy az Őstermelő felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  5. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen és ezen túlmenően sem.
  6. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
  7. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  8. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.
  9. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
  10. Őstermelő vállalja, hogy az általa feltöltött termékeknek ő a tulajdonosa és azon 3. személynek nem áll fenn olyan joga mely az adásvétel meghiúsítását eredményezné.
  11. Felhasználó a Honlapon elhelyezett hozzászólások vagy vélemények tartalmáért felelősséggel tartozik. A hozzászólások valóságtartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban Felhasználó hozzászólása a Szolgáltató – vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt Szolgáltató indokolás nélkül törölheti.
  12. Felhasználó, Őstermelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
 3. SZERZŐI JOGOK
  1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató által megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.
  2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.ostermelokpiaca.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
  3. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából sem engedélyezett, kivételt képeznek ez alól a honlap működésére vonatkozó és a Honlapon megtalálható ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató. A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  4. Amennyiben Felhasználó vagy az oldal egyéb használója azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát a Szolgáltató Honlapján keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételével valamely Felhasználó által hozzáférhetővé tett információ sérti, a 2001. évi CVIII. törvény13. § (1) értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt kérelmével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A kérelem elküldésekor Felhasználó vagy az oldal egyéb használója köteles megjelölni és hitelt érdemlően bizonyítani, hogy milyen okból kéri az adott termék eltávolítását, mely termék(ek) eltávolítását kéri (termékkóddal megjelölve), illetve adja meg elérhetőségi adatait (jogosult neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe). Megalapozatlan, feltételezéseken alapuló jelzéseket Szolgáltatónak nem áll módjában figyelembe venni! Amennyiben Szolgáltató megítélése szerint megalapozottan szerzői jogsértés valósult meg, úgy az érintett termékeket inaktiválja, és eltávolítja a Honlap nyilvános felületeiről.
   Amennyiben a szerzői jog jogosultja meghatalmazottja útján jár el, a képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni szükséges a kérelemhez.
  5. Sajtótermékben a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő termékképek: a kép mellett szerepeltetni kell a termék címét, árát és az adott terméket készítő őstermelő nevét és/vagy boltcímének url-jét.
   Internetes oldalakon a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő termékképek: nem engedélyezett szexuális tartalmú oldalakon való elhelyezés, illetve csak minimum 2-es PageRank-el rendelkező oldal esetén engedélyezett, a sajtótermékekre is érvényes módon, azzal a kikötéssel, hogy a feltüntetett link átlinkel a megadott url-re. Ezektől eltérő módon csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyását követően.
  6. A Szolgáltató által készített fotókat, hangfelvételeket és mozgóképi felvételeket a Felhasználó csak a a Honlapon használhatja és publikálhatja; illetve hozzájárulást ad a Szolgáltatónak, hogy a hozzá tartozó felületeken ezeket publikálja.
  7.  
   1. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kívül más felületen felhasználja a Szolgáltató által készített fotót, mozgóképi felvételt vagy hangfelvételt, akkor esetenként és megjelenésenként (felületenként) 5,000.- Ft, azaz ötezer forint felhasználási díjat köteles megfizetni.
 4. REGISZTRÁCIÓ
  1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek.
  2. A Honlapon történő eladás feltétele az érvényes regisztráció.
  3. A Szolgáltató által működtetett Honlapon több szolgáltatás kizárólag regisztrációt követően érhető el, mindazok számára, akik jog-és cselekvőképes természetes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.
  4. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
  5. 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
  6.  
   1. nagykorú, vagy
   2. munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy,
   3. gazdálkodó szervezet képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
   4.  
 5. A “Őstermelőként regisztrálok” vagy “Vásárlóként regisztrálok” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően köteles kitölteni.
 6. A regisztráció teljesítéséhez valamint a Felhasználó azonosításához a regisztrációkor kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám
 7. Üzenetküldés esetén az előregisztráció esetén kötelezően megadott adat: e-mail cím. Az előregisztrációval felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Részére érkező Őstermelők Piaca belső üzenetekről e-mail értesítés kerüljön kiküldésre. Az üzenetküldéssel létrejön a regisztráció, azonban ha a felhasználó vásárolni is szeretne, akkor a Fiókom/Adatmódosítás menüpontban meg kell adnia további adatait is: név, cím, telefonszám
 8. Amennyiben valamely Vásárló Teljes jogú Felhasználóvá kíván válni, nem kell mást tennie, mint hogy a kezdő oldalon található “Őstermelőként regisztrálok”, felületre kattintva,valós adatokat kitölteni, havidíjat kiegyenlíteni, majd ezt követően a “Regisztrálok” gombbal véglegesíteni szándékát.
 9. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy a Szolgáltató előzetes jóváhagyása nélkül két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
 10. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, a regisztráció befejezésével azonnal be lehet lépni a Honlapra. Csak és kizárólag élő és valós email cím megadása engedélyezett, hiszen a regisztráció során Szolgáltató ellenőrzi, hogy a megadott e-mail cím valós-e.
 11. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
 12. A Szolgáltató oldalaira történő regisztrációval továbbá eladásra kínált termékek fotóinak feltöltésével Felhasználó hozzájárul, hogy a rendszerbe általa feltöltött fényképeket a Szolgáltató a Honlapokat népszerűsítő reklámcélokra felhasználhatja.
  1. Regisztráció törlése
   1. Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni a lábléc “Kapcsolat” menüponton belül megtalálható elektronikus bejelentő/üzenetküldő felületen keresztül elküldött kérelmével. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
    Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
   2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a regisztrációt saját maga is törölheti ha már nem rendelkezik élő előfizetéssel hisz ilyenkor az őstermelői regisztráció magától törlődik.
   3. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
  2.  
 13. ŐSTERMELŐRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Díjmentes szolgáltatások
   1. regisztráció vásárlóként,
   2. felhasználói fiók fenntartása,
   3. hírlevélre való feliratkozás és a hírlevelek megérkezése,
   4. termékek kiválasztása és kosárba helyezése,
   5. a Honlapon, a Szolgáltatóval, Felhasználók egymás közötti levelezése,
   6. kívánság és mottó megjelenítése,
  2.  
   1. kedvencelés,
  3. Díjköteles szolgáltatások
   1. Regisztráció Őstermelőként (Havi rendszerességű, 990Ft+áfa, hűségidő nincs)
  4. Kártérítési díjtételek
   1. Amennyiben a Felhasználó tevékenysége során a Szolgáltatót kár éri, kártérítésre tarthat igényt. A Szolgáltató a 6.14.1 pontban szereplő kártérítési díjat szabhat ki. A Szolgáltató nem vizsgálja, hogy az adás-vétel létrejött-e vagy sem, a Felhasználó magatartása képzi a kártérítési díj jogalapját.
   2. Amennyiben a károkozó tevékenységet a Szolgáltató fedezi fel, a Szolgáltató a 6.14.2 pontban szereplő eljárási díjat szabhat ki.
   3. A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a kártérítési díjon és az eljárási díjon felül a törvényben meghatározott további (vagyoni és nemvagyoni) követelést vagy kártérítést igényeljen.
  5. Díjfizetés menete:
   A Honlapon található díjköteles szolgáltatásokat ún. előfizetéses rendszerben tudja az Őstermelő igénybe venni, aminek módja a banki átutalás. A befizetett összeg beérkezéséről Szolgáltató értesítést küld belső üzenetben, emailben Őstermelőnek, valamint a befizetésről, vagyis az egyenleg feltöltéséről Szolgáltató elektronikus számlát állít ki.
  6.  
  7. Virtuális bolt nyitása a Honlapon belül
   1. A Szolgáltató Honlapján termék eladására az jogosult, aki megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat és megfelel az Őstermelők piaca minőségi követelményeinek, valamint a regisztrációt követően a kezdő oldalon található “Regisztrálok őstermelőként”, majd ezt követően a érvényes, valós adatokkal kitöltést követően, “Regisztráció” gombra kattintva bejefezettnek tekinthető a regisztráció. Érvényesítés csak az össeg beérkezése után történik meg.
   2. Őstermelőa regisztráció elfogadása után tudja létrehozni boltját a Honlapon. őstermelő a Honlapon belül kap egy saját boltfelületet, amelyet saját fejléccel, fényképpel, illetve egy önmagáról és a boltról írt bemutatkozással, szlogennel tehet egyedivé.
   3. Boltnyitás után az Őstermelő boltja már aktív, azaz látható a Honlap nyilvános felületein.
   4. Amennyiben az előfizetését Őstermelő nem hosszabbítja meg, úgy Szolgáltató az Őstermelő boltját inaktiválja
   5. Termékek feltöltése Honlapra
  8.  
   1. Őstermelő az eladásra kínált termékeit egy egyszerű lépésben helyezheti el a Honlapon. Szolgáltató javasolja, hogy mielőtt Őstermelő feltöltené az eladásra kínált termékeinek fotóit, a feltöltés megkezdése előtt már legyen készen a részletes termékleírás.
   2. Nem megengedett olyan termék feltöltése, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség).
   3. Kizárólag olyan termék hirdethető meg készleten levőnek, mely a termék feltöltésekor az Eladó rendelkezésére áll.
   4. Termékhez nem kapcsolódó keresőszavak, kategóriák, kulcsszavak, alkalmazott technikák és egyéb jellemzők bejelölése nem megengedett.
   5. Nem megengedett továbbá az sem, hogy az Őstermelő a feltöltött termék leírásában a Szolgáltató egyéb oldalain kívül, más hirdetésében megjelölt termékre hivatkozzon. Ilyen esetben Szolgáltató a kérdéses terméket eltávolítja a Honlapról.
   6. Az Őstermelő a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.
  9. Fizetési és szállítási módok meghatározása
   1. Őstermelő maga döntheti el, hogy az általa kínált terméket, hogyan juttatja el a Vásárlóhoz.
    1. Személyes átvétel
    2. Személyes szállítás
    3. Postai küldemény (sima levél) előre fizetéssel
    4. Postai küldemény (ajánlott levél) előre fizetéssel
    5. Postai küldemény (elsőbbségi, ajánlott) előre fizetéssel
    6. Postai küldemény utánvéttel
    7. PickPackPontos szállítás utánvéttel
    8. Futárszolgálat utánvéttel
    9. Futárszolgálat előre fizetéssel
    10. Csomagautomata előre fizetéssel
    11. Csomagautomata utánvéttel
    12. Egyéb fizetési mód is megadható
 1. Az előző pontban meghatározottak és az Őstermelő által választott fizetési és szállítási feltételek Őstermelőként eltérőek.
 2. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, az Őstermelő és a Vásárló megállapodásának megfelelően zajlik le.
  1. Őstermelő kötelezettségei
   1. Őstermelő a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa, a Honlapon megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vásárlónak.
   2. Őstermelő az általa feltöltött termék ellenértékeként és postai díjaként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A Honlapokon feltüntetett árak (mind a termék ára, mind pedig a szállítási költség) bruttó fizetendő összegek.
   3. Őstermelőnek az ostermelokpiaca.hu oldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, nyilatkozatához kötve van, vagyis a szerződéstől való elállás nem lehetséges. A termék megvásárlásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni.
   4. Az Őstermelő nem tölthet fel olyan fényképet, ami nem az ő szellemi terméke vagy nem rendelkezik jogosultsággal a felhasználására.
  2. Tiltott tevékenységek
  3.  
   1. Kifejezetten tilos az őstermelő saját weboldalára mutató linket megadni, különösképp, ha a belinkelt oldalon vásárlási lehetőség is szerepel.
   2. Nem mellékelhető a termékhez olyan fénykép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója található. Ilyen esetekben a Szolgáltató. jogosult a kérdéses terméket azonnal eltávolítani, illetve figyelmeztetéssel élni. Amennyiben ez többször előfordul, úgy a Szolgáltató jogosult az Őstermelő fiókjának felfüggesztésére.
   3. A termék fotóján tilos bármilyen megkülönböztető, figyelemfelkeltő felirat vagy grafika elhelyezése(pl rikító keret) A képeken kizárólag a felhasználónév apró betűs szerepeltetése a kép sarkában valamint vízjel elhelyezése (ha a képen kizárólag a meghirdetett termék szerepel) megengedett, a terméket nem eltakaró módon, továbbá
   4. A Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy
   5. trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető
   6. alkalmas más felhasználók jó hírnevének csorbítására,
   7. tilos olyan adatok közzététele, amely a Szolgáltatóra vonatkozó nem nyilvános adatok vagy bármely más cég hasonló adatát tartalmazza.
   8. A Honlapon a következő termékek árusítása különösen tiltott:
  4.  
   1.  
    1. gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek
    2. veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag
    3. hamis vagy hamisított termékek
    4. termékek amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait
    5. lopott vagy jogellenes termékek
    6. engedélyköteles fegyver, lőszer valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök
    7. bármely olyan termék, kötet stb., ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot, vagy
    8. bármi olyan termék, amely a Szolgáltató saját döntése alapján káros a környezetre, közbiztonság, közerkölcs veszélyeztetésére alkalmasnak tekint,
    9. olyan tárgyak, eszközök, szoftverek amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére
    10. emberi, vagy állati szervek, szövetek
    11. személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák
    12. ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak
    13. közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek
    14. diplomamunkák, szakdolgozatok
    15. pornográf anyagok vagy szexuális segédeszköz- vagy szolgáltatás továbbá
    16. minden olyan termék melynek online történő értékesítését a hatályos magyar jogszabályok tiltják.
  5. Kártérítési díj
   1. Amennyiben a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel ellentétes magatartást fedez fel, akkor a feltárt és eltitkolt vagy palástolt tranzakciók tekintetében jogosult 12%-os jutalékot kiszabni. Teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységek tartoznak ide:
    1. Amikor a Felhasználó a Honlap kommunikációs csatornájáról külső kommunikációs csatornába tereli a kommunikációt
    2. Amikor a Felhasználó fiktív terméket publikál, hogy az adás-vétel tárgyának az értékét és ez által a jutalék fizetési kötelezettséget megkerüljék vagy csökkentsék
    3. Amikor a Felhasználó rendelhető termék esetén készleten lévő termék státuszt ad meg

A díjfizetés (jutalék) alapját az ÁSZF rendelkezésével ellentétes magatartás során hivatkozott termék szokásos eladási díja képzi.

 1. A Szolgáltató szabálysértő magatartás feltárásakor 5 000 – 50 000.- Ft közötti eljárási díjat szabhat ki.
  1. Ha a Őstermelő a Szolgáltató által készített fényképet a Honlapon kívül előzetes kifejezett és írásbeli engedély nélkül felhasználja, akkor a Felhasználó minden alkalommal a felhasznált kép vagy képrészlet után 5 000.- Ft-os díjat köteles fizetni.
 2. VÁSÁRLÁS MENETE
  1. Termék kiválasztása, kosárba helyezése
   1. Amennyiben valamely Vásárlónak megtetszik valamely Őstermelő terméke, bejelentkezés után a termékoldalon a ‘KOSÁRBA’ gombra kattintva a kosarába teheti azt. Ezt követően, tovább vásárolhat a Honlapon és más Őstermelő termékei közül is választhat.
   2. Vásárló minden egyes termék kosárba helyezésekor kiválaszthatja egy legördülő ablak segítségével, hogy az Őstermelő által biztosított szállítási és fizetési módok közül melyiket kéri. A felajánlott lehetőségek közül csak egynek a kiválasztása lehetséges.
   3. Amennyiben a Vásárló már nem kíván tovább nézelődni az oldalon, az eddig kosárba helyezett termékeit megtekintheti és megrendelését véglegesítheti a kezdőoldal jobb felső sarkában lévő ‘KOSÁR’ gombra kattintva. Ugyanezen a felületen törölheti is a kosarába rakott termékeket a “Töröl” feliratra kattintva. A ‘MEGVESZEM’ gombra való kattintással véglegesíti a megrendelést, ezzel a termék eltűnik a boltból, a termék oldalán pedig az ár és a Kosárba gomb helyett az Eladva felirat jelenik meg. Szolgáltató köteles a beérkezett megrendelésről 48 órán belül visszaigazoló emailt küldeni Vásárló részére vagy felvenni a Vásárlóval a kapcsolatot. Ez a visszaigazoló email egy automatikus belső rendszerüzenet melyet mind a két fél (Vásárló és Őstermelő is) megkap. A visszaigazoló email tartalmazza a másik fél elérhetőségét (név, e-mail cím, telefonszám, vevő postacíme). Az elérhetőségek segítségével az Őstermelő és a Vásárló felveheti egymással a kapcsolatot és megbeszélheti az átadás/postázás részleteit. Amennyiben a Vásárló 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, mentesül az ajánlati, szerződéskötési kötöttség alól és nem köteles 48 óra elteltével megvenni a terméket. Érvényes szerződés a Megveszem gomb megnyomásával és a visszaigazoló email megérkezésével jön létre.
   4. Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen elérhetőségi adatok valódiságáért, pontosságáért.
   5. Amennyiben a Vásárló az automatikus visszaigazoló emailben a megrendelésével kapcsolatban hibát vesz észre, köteles ezt azonnal jelezni Szolgáltató felé, a lábléc Kapcsolat menüpontján keresztül. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem tehető felelőssé.
  2. Adásvétel lebonyolítása
   1. A megrendelés elküldésével Vásárló szerződéskötésre ajánlatot tesz, mely ajánlatához kötve marad. A megrendelés szerződéskötési nyilatkozatnak minősül. A megrendelés Szolgáltató által belső üzenetben küldött megerősítő üzenetével jön létre a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a Vásárló köteles a termékért fizetendő vételárat az Őstermelőnek megfizetni, a terméket megvenni, az Őstermelő pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a Vásárlónak eladni.
   2. Az adásvétel lebonyolítása az Őstermelő és Vásárló feladata, ennek részleteibe, körülményeibe a Szolgáltató semmilyen formában nem avatkozik bele.
   3. Az Őstermelőnek és a Vásárlónak a megrendelés megerősítése pillanatától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a Vásárlónak két hét áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja a Honlapon meghirdetett terméket. Az Őstermelőnek lehetősége van arra, hogy a két hetes határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa.
   4. Amennyiben a Vásárló az Őstermelő megkeresésére nem reagál, illetve két héten belül nem vásárolja meg a terméket, akkor az Őstermelő az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti és kérheti az adásvétel sikertelennek nyilvánítását.
 1. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
  1. Szolgáltató nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért.
  2. Szolgáltató nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Vásárlók ténylegesen meg tudják venni, az Őstermelők pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.
  3. Amennyiben a Honlap felületén a Felhasználó által közzétett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a terméket eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
  4. A Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 2. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TÁMASZTOTT TERMÉKFELTÖLTÉSI KÖVETELMÉNYEK
  1. A ostermelokpiaca.hu weboldalra termék az alábbi követelmények teljesítése esetén tölthető fel:
   1. Eladásra csak olyan terméket lehet felajánlani, amelyet az Őstermelő az a hatályos szja törvénynek megfelelően maga állított elő.
   2. Egyedi hozzáadott érték, minőség: A Honlapra csak az Őstermelő által  készített, termelt kellő egyedi hozzáadott értékkel rendelkező termék tölthető fel.
   3. Termékfotó: A Honlapon csak éles, színhelyes, nem rikító hátterű, harsány feliratoktól mentes fotók jeleníthetőek meg, melynek segítségével pontosan elképzelhető a termék és a részletek is jól láthatóak. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. A feltöltött fotókon minden esetben csak annyi darab termék szerepelhet, amennyire a megadott ár vonatkozik, abban az esetben is, ha több darabszám is elérhető. Ha több darab termék szerepel a fotón, akkor az árat is együttesen, az összes darabra kell megadni, és a termék leírásába bele kell írni, hogy a megadott ár a képen látható összes darabra együttesen vonatkozik.
   4.  
   5. Termék címe, leírása: Fontos, hogy a leírás kimerítő legyen, vagyis a termék címéből egyértelműen következtetni tudjon a Vásárló arra, hogy mi is a termék, valamint egyéb releváns használati jellemzőket: hogyan tárolható, tehát minden olyan információt, amit egy termék mellé használati útmutatóként, tájékoztatóként szükséges megadni. A címben és a leírásban nem használható csupa nagybetűs írásmód, html kód, szimbólum, illetve a boltban található valamennyi termék kapjon megkülönböztető, egyedi nevet. Őstermelő vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett tulajdonságok a valóságnak megfelelnek. Kizárólag konkrét, valós, meglévő termék hirdethető. Az Őstermelő továbbá szavatosságot vállal a termék eredetéért, rendelkezésre állásáért.
   6. Privát elérhetőségek: Privát elérhetőségek (e-mail cím, honlapcím, telefonszám, stb.) továbbra sem adhatóak meg sehol a Honlapon, sem a feltöltött fotókon, sem a bolt-, profil-, termékoldal leírásaiban, sem pedig belső üzenetben. Tilos továbbá a kapcsolatfelvétel egyéb módjára történő utalás. A felek egymás elérhetőségeit Szolgáltatótól kapják meg belső üzenetben, abban az esetben, ha egy Eladó által feltöltött terméket a Honlapon keresztül, a kosárba helyezve rendel meg a Vásárló. A rendelés elküldésével Szolgáltató haladéktalanul elküldi a feleknek az elérhetőségeket, az adásvétel akadálytalan lebonyolítása céljából.
   7. Olyan termékek esetén amelyekből tipikusan nagyobb mennyiségeket szokás vásárolni egyszerre (pl. befőzni őszibarackot stb.), kötelező megadni a minimális és maximálisan rendelhető mennyiséget.
  2. Néhány tipikus termék értékesítésének speciális általános érvényű feltételei
   1. Élelmiszerek értékesítésének feltétele:
    A Honlapra kizárólag olyan termék (pl. füstölt hús, fűszer, lekvár, méz, tejtermék stb.) tölthető fel és kínálható eladásra, melyet a felhasználó saját maga, házilagos eljárással készített (azaz nem nagyüzemben gyártott).
    Az oldal használatának feltétele, hogy bármely élelmiszer értékesítése esetén az őstermelő eleget tegyen a kistermelői élelmiszer-termelés, – előállítás és -értékesítés feltételeitől szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletben, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban foglalt feltételeknek. Amennyiben az Őstermelő ezen követelményeknek nem felel meg és ezzel, akár a Vásárlónak, akár a Szolgáltatónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
    A weboldal használatával az Őstermelő egyértelműen kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek (pl. élelmiszerbiztonság vagy csomagolás, címkézés stb.) maradéktalanul megfelel és ezzel összefüggésben a Szolgáltatót mentesíti mindennemű felelősség alól, mely az értékesített termékkel összefüggésbe hozható. Szavatolja továbbá, hogy csak és kizárólag házilag termelt vagy előállított alapanyagból készült termékeket kínál eladásra az őstermelők Piacán.
   2. A kritériumok valamint az ÁSZF elfogadásával Őstermelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, amennyiben úgy értékeli, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg a fent meghatározott elvárásoknak, előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatja a szóban forgó boltot, illetve termékeket, mellyel a termékek eltűnnek a Honlap nyilvános felületéről. Amennyiben Őstermelő ezt követően olyan terméket tölt fel az oldalra, mely a Szolgáltató által támasztott minőségi követelményeknek megfelel, őstermelő kérheti Szolgáltatótól saját boltjának újra aktiválását.
 3. BELSŐ LEVELEZŐRENDSZER HASZNÁLATA
  1. A Honlapon a belső levelezés elsődleges célja, hogy az Őstermelő és a Vásárló egymás között, – az adásvétel lebonyolításához szükséges feltételeket valamint az eladó termékekkel kapcsolatos tudnivalókat meg tudják beszélni.
   A belső levelezésnek nem az a célja, hogy teret adjon az Őstermelő által feltöltött termékek Honlapon kívüli kedvezőbb adásvételére.
  2. A Szolgáltató jogosult az Őstermelő belső üzeneteihez hozzáférni, azt feldolgozni és azt megismerni – amihez az Őstermelő a piactér használatával kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató csak az ÁSZF és kapcsolódó rendelkezéseinek ellenőrzése végett tekinthet be a belső üzenetekbe.
  3. Szolgáltató belső levelezés használatával ellentétes tevékenységek:
   Bármely üzenetben szigorúan tilos az alább megjelölt tartalom megjelölése, feltüntetése
   1. sem a Vásárló, sem az Őstermelő nem utalhat a belső levelezés során arra, hogy ha Vásárló privát elérhetőségén felkeresi Őstermelőt, akkor a Honalpon kívül értékesítve tudja eladni részére a terméket. Sem erre való utalás, sem privát elérhetőség Felhasználók általi megadására nincs lehetőség, ellenkező esetben a Honlapról való végleges kitiltást vonhatja maga után.
   2. az üzenetben, vagy az üzenethez csatolt képen tilos privát elérhetőséget megadni, különösen e-mail cím, postacím, telefonszám, webcím, blog, skype cím, az Eladótermékeit árusító egyéb boltok neve;
   3. külső kapcsolat felvételi lehetőségekre utalni;
   4. körüzeneteket küldeni;
   5. kéretlen üzeneteket küldeni,
   6. saját termékek reklámozási céljával más Felhasználókat megkeresni;
   7. káromkodni, sértő, offenzív, pornográf szövegeket és képeket küldeni;
   8. másokat fenyegetni, sértegetni, rágalmazni;
   9. az érintettekkel való egyeztetés nélkül bárki személyes adatait közzétenni;
   10. más Felhasználóval vagy Szolgáltató Szolgáltatásával kapcsolatban valótlant állítani;
   11. a többi felhasználót félrevezetni;
   12. valamely Felhasználónak a Szolgáltató adminisztrátoraként feltüntetnie magát;
   13. a Szolgáltató és a Felhasználók közötti levelezést bemásolni;
   14. más hirdetési vagy értékesítési csatornát vagy bármilyen egyéb weboldalt vagy eseményt említeni, népszerűsíteni, annak használatára buzdítani,
   15. Szolgáltatót az adott oldallal összehasonlító hozzászólásokat írni, burkolt vagy nyílt formában.

A Szolgáltató által a Felhasználónak, Vásárlónak, Őstermelőnek írt bárminemű üzenetet, válaszlevelet akár a Honlap, akár más weboldalak nyilvános felületein, fórumon, blogbejegyzésben stb. közzétenni tilos.

 • Szankciók
  A belső üzeneteket Szolgáltató moderálja. A belső levelezésre vonatkozó szabályokkal ellentétes üzeneteket Szolgáltató értesítés nélkül eltávolíthatja, az üzenet küldőjét inaktiválhatja, illetve kizárhatja a Honlap felhasználói közül.
  • A Szolgáltató jogosult a meghatározott kártérítési díjat felszámolni az ÁSZF-fel ellentétes magatartás esetén.
 1. PARTNER ÉRTÉKELÉSE
  1. A Honlap Felhasználói a vásárlást követően kölcsönösen értékelik egymást, hogy a vásárlás sikeres volt-e vagy sem. Az értékelés típusa lehet pozitív, negatív vagy semleges. A véleményt érthetően, egyértelműen és tárgyilagosan kell megfogalmazni, ami minden Honlap Felhasználó számára elérhetővé válik, és a későbbiekben nem módosítható. A visszajelzések során, ha valamely Felhasználó más Felhasználó jó hírnevét – megalapozatlanul – valótlan, sértő véleményt tesz közzé a Honlapon erre szolgáló felületen, ezért felelősséggel tartozik, akár bírósági per esetén is. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a visszajelzésekben, véleményekben foglaltak tartalmáért.
  2. Negatív partneri értékelés a kapcsolatfelvétel, illetve az adásvétel meghiúsulása miatt legkorábban a vásárlási szándékot, illetve a vételár Őstermelő bankszámlaszámán történt jóváírását követő 2 hét elteltével adható. A negatív értékelések szövegére az értékelt felhasználó válaszolhat. Ha egy felhasználó saját hibájából kapott negatív értékelést, arra nem adhat partnerének viszont negatív értékelést, ha a partner korrekt módon járt el.
  3. Semleges visszajelzést abban az esetben lehet adni, ha az adásvétel meghiúsulása mindkét fél hibájára visszavezethető, vagy az csak nehézségek árán jött létre.
  4. A Szolgáltató jogosult az értékelést moderálni.
 2. BOLT- ÉS TERMÉK KEDVENCNEK JELÖLÉSE


Az ostermelokpiaca.hu oldalon lehetőség van termékek, illetve őstermelők kedvencek jelölésére. A kedvencnek jelölt termékek és boltok korlátlan ideig visszanézhetők, még abban az esetben is, ha a termék időközben elkelt vagy lejárt.
A kedvencelés funkció díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
Amennyiben egy felhasználó kedvencnek jelöl egy boltot vagy terméket, ezzel automatikusan feliratkozik a „legfrissebb kedvenc termékeim” heti e-mail értesítőre. Az értesítőről a felhasználó bármikor leiratkozik az értesítő e-mail alján elhelyezett linkre kattintva.

 1. AJÁNLJA A TERMÉKET BARÁTJÁNAK


Lehetőség van arra, hogy ha a Felhasználó érdekesnek talál egy terméket, akkor a rendszer segítségével – saját nevében és e-mail címével – értesítse erről barátját.
A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

 1. REKLAMÁCIÓ, PANASZ
  1. Panaszügyintézés helye
   Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Szilvási Dániel EV. 3399 Andornaktálya Kastélykert utca 10
  2. Panaszügyintézés módja
   Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 14.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
  3. Panaszügyintézés ideje
   Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 14.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken bármikor fogadja.
 2. ÉRTESÍTÉSEK


A Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére érkezett belső üzenetekről, a regisztráció során megadott email címére, amennyiben ezt a Felhasználó kérte a regisztrációs folyamat során, a “Kérek e-mail értesítőt, ha belső üzenetem érkezik az ostermelokpiaca.hu oldalra”.
Ha a Felhasználó időközben meggondolta magát és a továbbiakban nem szeretne étesítő üzenetet kapni Szolgáltatótól, Felhasználó a bejelentkezést követően a “Fiókom/Adatmódosítás” menüponton belül bármikor módosítani tudja szándékát és beállíthatja, hogy a továbbiakban a Szolgáltató ne küldjön részére értesítő üzenetet.
A szolgáltató rendszere egyéb – a szolgáltatással kapcsolatos – üzeneteket is küldhet alkalmanként emailben is.

 1. JOGVITÁK


Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A Honlap használatával kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni. Továbbá, az adásvételi szerződésből eredő jogvita esetén a jogosult bíróságon érvényesítheti igényét.
A Felek a pertárgy értékétől vagy az eljárás tárgyától függően az Egri Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 1. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MELLÉKLETEK


További információkat a jelen Általános Szerződési Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak:
Adatkezelési tájékoztató

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A jelen Általános Szerződési Feltételekre és a Szolgáltató által működtetett online piactéren a magyar jog irányadó.


Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2022. Január 27.
Minden jog fenntartva!
Szilvási Dániel EV